Úplná pravidla a podmínky sběratelské soutěže „Cesty ke hvězdám“


Organizátor: Miroslav TAUSIG – servis, se sídlem Jugoslávská 13/236, 120 00 Praha 2, IČO: 1889 2655 (dále jen „organizátor“).

Odborný partner: Klub českých turistů, se sídlem Archeologická 2256, P.O. BOX 42, 155 Praha 5 – Lužiny

Název sběratelské soutěže / hry: Cesty ke hvězdám

Doba a místo konání sběratelské soutěže: Sběratelská soutěž probíhá pouze na území České republiky od 1.4. 2005 do rozhodnutí organizátora o ukončení programu.

Účast ve sběratelské soutěži

Zúčastnit soutěže se může jakákoli fyzická i právnická nebo soukromá osoba bez omezení věku a národnosti. Zastupování soukromé osoby je možné v plném rozsahu 1:1, zastupování za firmu, společnost apod. je možné pouze se souhlasem firmy, společnosti a vždy jen jednou osobou. Také v cílových soutěžích zastupuje firmy, společnosti apod. jeden zástupce. Soutěží se může zúčastnit jedna osoba za jednu „sbírku“.

Pravidla

Sběratelská soutěž „Cesty ke hvězdám je prioritně sběratelská“. Vydávání, distribuce a prodej plastových karet s motivy hradů, zámků, pochodů, různých akcí je sběratelskou prioritou účastníků hry.
Na www stránkách Klubu českých turistů nebo v kontaktních místech Klubu českých turistů je možné získat informace o zapojených místech, objektech, hradech, zámcích, rozhlednách, turistických akcích, pochodech, jeskyních apod.
Na www stránkách Klubu českých turistů nebo v kontaktních místech Klubu českých turistů je možné získat prázdnou křížovku finálové hry.
Na každé kartě ( kterou je možné zakoupit na hradech, zámcích, rozhlednách, turistických akcích apod. ) je uvedeno pořadové číslo a heslo. Toto heslo je možné dopsat do jednotlivých volných políček křížovky a postupně si ji tak zaplňovat a luštit tajenku.
Pamětní sběratelská karta je vždy k dostání v pokladně objektu nebo na startu pochodu apod. a její cena se pohybuje od 20 do 25.-Kč.
Tajenkou bývá obvykle místo konání finálové soutěže. Termín konání finálové soutěže bývá obvykle uveden u aktuální křížovky pro toto období.
Finálové soutěže se může zúčastnit ten, kdo vlastní alespoň minimální počet plastových karet dle požadavků jednotlivé křížovky.
V dalších letech se budou v dalších křížovkách některé karty opakovat a není tedy důvod na ostatní akce, objekty apod. nechodit a sběratelskou sbírku nedoplňovat. Opakování karet není v plném rozsahu možné a vždy v dalších křížovkách budou opakovány pouze některé karty z předešlých akcí. Je naplánováno opakování karet v průměru 1 x za 2 roky, ale tato informace je pouze orientační. Jedna karta se může opakovat v každé křížovce a naopak jedna karta se může objevit jednou za několik roků. Záleží to na typu každé křížovky pro každé období. Opakování karet je tedy nevymahatelné, nespecifikovatelné a nelze jej předpokládat.
Indicie pro vepsání jednotlivých hledaných slov jsou uvedeny hned pod křížovkou, ale jsou o stupeň těžší než v klasické křížovce. Principem totiž není vyluštit křížovku bez plastových karet, ale pouze doplnit případná chybějící písmena.
Jako vedlejší odměnou spojenou se sběratelskými aktivitami je občasný soutěžní den ( obvykle 1 x za rok ), kde budou majitelé sbírky ohodnoceni a kde mohou vyhrát případnou finálovou cenu nebo jiné ceny dle podmínek na místě soutěže.
Finálové hry se může zúčastnit ten, kdo se před začátkem hry v den a v místě konání prokáže sbírkou alespoň v minimálním množství. Obyčejně bývá poměr požadovaného množství 20 : 4. Znamená to, že finálové hry se může zúčastnit ten, kdo získal alespoň 4 karty z křížovky, která má 20 hledaných výrazů (na kartách) a zároveň objevil/vyluštil tajenku s místem konání finálové hry.
Finálová hra je každoročním tajemstvím a bývá obvykle spojena s vydáním různých cen apod. Veškeré nároky na ceny vydávané tento nebo jiný den jsou nevymahatelné, jsou specifikovány dle počtu zájemců a dle zájmu ze strany sběratelů.

Další podmínky hry

Organizátor ani zadavatel nesmí odpovídat na dotazy týkající se křížovky ani nesmí pomoci s luštěním nebo poskytnutím informací o prodejních místech sběratelských karet.
Odpovědnost organizátora za případné výhry ve finálové soutěži se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Výhry jsou nevymahatelné, účastník se finálové soutěže zúčastní na vlastní nebezpečí a specifikace výhry není ničím omezena.
Výhry ve finálové soutěži není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Účastníci sběratelské soutěže „Cesty ke hvězdám“ se stávají účastníky hry s vědomím, že nemohou požadovat garantované ceny v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Organizátor tím není vůči účastníkům soutěže/hry nijak zavázán a oni nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedena v těchto pravidlech nebo v místě konání finálové soutěže.
Finálová soutěž může a nemusí být konána v důsledku zájmu či nezájmu účastníků hry a potvrzení jejího konání bude 14 dnů před termínem konání uvedeno na stránkách KČT a turistických centrech KČT.
Ceny ve finálové soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit či doplnit nebo celý program zrušit bez náhrady.
Veškeré ostatní náležitosti těmito pravidly výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.
Účastníky soutěže se nesmějí stát zaměstnanci organizátora, dále zaměstnanci odborného partnera, jakož i zaměstnanci dalších společností zapojených do soutěže ani jiné osoby podílející se na pořádání této soutěže. Pokud se stanou výherci některé z cen, výhra se jim nepředá a propadne ve prospěch organizátora.